Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Профил на купувача

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сливо поле за изготвяне на заявления за подпомагане, последващо управление и отчитане на проекти с работни заглавия: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Сливо поле, УПИ VIII - 152, кв. 55 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле" и проект „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX - 1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле” по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“
Процедура: Публично състезание
Публикувано на: 01.03.2018 |10:46:59
Номер: 2018-004
Извършване на СМР/СРР по рехабилитация и реконструкция на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 14.02.2018 |11:41:11
Номер: 2018-002
Реконструкция и рехабилитация на улица Родопи, село Юделник, община Сливо поле и упражняване на авторски надзор
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 24.01.2018 |13:18:03
Номер: 2018-001
Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДГ "Мечо Пух" - Сливо поле , със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 12.12.2017 |14:49:40
Номер: 2017-007
„Доставка на хранителни продукти за календарната 2018 година, за ДСП - Сливо поле “, със следните обособени позиции:
Процедура: Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Публикувано на: 08.12.2017 |14:21:23
Номер: 2017-006
Web design & SEO by Zashev