Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Търгове, конкурси


ЗАПОВЕДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 02/11/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 29/10/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху незастроено дворно място – частна общинска собственост ... 05/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери, считано за стопанската 2018/2019 година ... 02/10/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2018 година, за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 20/07/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасища, мери ... 04/07/2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: ДОБИВ НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ И ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ОБЕКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕЗ 2018 Г. ... 07/06/2018

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години... 06/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот– частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години... 06/06/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 01/06/2018 г.

Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост ... 18/05/2018 г.

Заповед за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ върху имоти – частна общинска собственост ... 15/05/2018 г.

Заповд за търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, с предназначение за отглеждане на едногодишни селскостопански култури, находящи се на територията на община Сливо поле ... 27/04/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем и аренда на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на землище село Бръшлен, община Сливо поле ... 29/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 13/03/2018 г.

Заповед търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Сливо поле ... 16/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 15/01/2018 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 (пет) години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 10/01/2018 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 28/12/2017 г.

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост... 29/11/2017 г.

Заповед за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на обект „Бивш декоративен и овощен разсадник – село Стамболово“ ... 17/11/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 (пет) стопански години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 14/11/2017 г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имот – публична общинска собственост и поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, за срок от 15 /петнадесет/ стопански години ... 19/10/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имот – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 27/09/2017 г.

Заповед за промяна на заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 25/09/2017

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 13/09/2017

Заповед за търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Сливо поле ... 12/09/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост,  с начин на трайно ползване пасище, мера, за срок от 1 /една/ стопанска година ... 11/09/2017 г.​

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна и публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години ... 03/08/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем и аренда на недвижими имоти, представляващи публична и частна общинска собственост ... 21/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 06.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ стопански години, който ще се проведе на 05.07.2017 г. ... 14/06/2017 г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 05.06.2017 г.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на имоти общинска собственост ... 01.06.2017 г.  

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти –  частна общинска собственост проведен на 10.05.2017 г.

Запевед за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост, който ще се проведе на 10.05.2017 г​

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.04.2017 г.

Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти на 13.04.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 21.03.2017 г.
Заповед за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен собственост на община Сливо поле ... 14/02/2017

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24,02.2017 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 22.12.2016 г.

Заповед за търг за продажба, който ще се проведе на 24.01.2017 г.


ЗАПОВЕДИ ЗА КЛАСИРАНЕ/СПЕЧЕЛИЛИ


Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.11.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 25.10.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.08.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.07.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите отркитият конкурс, проведен на 25.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 21.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 20.06.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 17.05.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.03.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 08.02.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 31.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 30.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 15.01.2018 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 19.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.12.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 07.11.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 12.10.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 29.09.2017 г.

Заповед за определяне на класираните на първо място участници в проведения публичения търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, проведен на 29.09.2017  г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 26.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 28.08.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 05.09.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 11.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите публичения търг с явно наддаване, проведен на 06.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 05.07.2017 г.

Заповед за определяне на спечелилите конкурса, проведен на 16.06.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 13.04.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 21.03.2017 г.

Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 02/03/2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.02.2017 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 24.12.2016 г.

Заповед за класиране на спечелили участници, проведен на 22.12.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.11.2016 г.

Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.11.2016 г.

 

Web design & SEO by Zashev