Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

 

На 26.06.2018г. г-н Валентин Атанасов – Кмет на Община Сливо поле подписа Договор № 18/07/2/0/00391 с ДФ „Земеделие“ по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.. С подписването на договора общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ за осъществяването на

проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Голямо Враново и с. Юделник, общ. Сливо Поле"

Обща стойност :Договорът е на стойност 5 865 128,85 лв. без ДДС и  включва реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голямо Враново и с. Юделник, която е с обща дължина 48 981 метра.

Начало: 26.06.2018г.

Край: 27.06.2021г.

 

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на качеството на живот в община Сливо поле и постигане на социално-икономическо развитие, чрез реконструкция на ВиК инфраструктурата, подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителната и канализационна системи в общината.

 

Специфичните цели са:

•        осигуряване на ефективна поддръжка и експлоатация на ВиК инфраструктурата на общината;

•        ограничаване на загубите на питейна вода;

•        предотвратяване на режимът на водоснабдяване, който е причинен от недостиг на вода;

•        намаляване на честите аварии в канализационната мрежа, причинени от силно амортизираните азбестови тръби.

 

Очакван резултат: Очакваният резултат от постигане на поставените цели на проектното предложение е подобряване качеството на живот и жизнената среда за жителите на територията на община Сливо поле, чрез рехабилитация на водопреносната и канализационна инфраструктури, която ще подобри качеството на живот на населението на територията на селския район, ще доведе до по-ефективно разпределение на ограничените водни ресурси, подобряване на екологичната ситуация, запазване на човешкото здраве, ограничаване на промяната на ландшафта и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

 

Целевите групи, към които е насочен проектът за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежи в един град и 11 съставни селища на община Сливо поле е както следва:

  •     Икономически активното население на селата, обект на проектното предложение, включително младите хора в трудоспособна възраст, населяващи тези села;
  •     Общото население на всички населени места, наброяващо 11706 души (справка от НСИ).
  •     Потенциалните инвеститори на територията на селата;
  •     Работещи на територията на 10-те села, които са жители на други населени места;
  •     Населението на околните села;
  •     Гости, туристи и преминаващи през съответните села;
  •     Местната власт, за която разходите за ремонт/рехабилитация на ВиК инфраструктура изисква съществени средства, които не могат да се заделят от общинския бюжет
Web design & SEO by Zashev