Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Обявления, съобщения

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ОУПО - Общ устройствен план на община Сливо поле- окончателен проект за гласуване в Общински съвет ... 11/11/2016

Съобщение на Община Сливо поле, относно издаване на комплекно разрешително на КО И БО ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД, гр. Мартен ... 14/03/2017 г.

Международна екологична инициатива  "ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2017г. "

СЪОБЩЕНИЕ до Анастасия Василева Кристофани ... 01/02/2017

Заповед на кмета относно забрана пашата на селскостопански пасищни животни в горски територии- държавна собственост ... 17/02/2017

Актуализиране и допълнение на Общинската Програма за управление на дейностите по отпадъците (2014-2020г.) ... 03/11/2016

Общ устройствен план на Община Сливо поле - "Предварителен проект" ... 04/10/2016

Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на Община Сливо поле - "Предварителен проект" ... 04/10/2016

Становище по екологична оценка № РУ 4 - 7/2016г. за съгласуване на Общ устройствен план на Община Сливо поле ... 07/11/2016

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане по инвестиционно предложение "Добив на пясък и чакъл от наносни наслаги от леглото на р. Дунав, участък "Мишка" (от км 462.0 459.4), в района на с. Бабово, Община Сливо поле, Област Русе" ... 08/12/2016

Съобщение - чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите ... 28/10/2016

Протокол за резултатите от конкурса за длъжността

Пазарно проучване по проект „Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ „Иван Вазов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота – УПИ І-924, кв. 54, с. Голямо Враново, община Сливо поле" ... 26/09/2016

Запитване за оферта по проект „Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ „Иван Вазов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота – УПИ І-924, кв. 54, с. Голямо Враново, община Сливо поле" ... 26/09/2016

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 16/09/2016

Пазарно проучване по проект "Ремонт, саниране, преустройство и преоборудване на ОУ "Иван Вазаов" и други обекти на учебната база, благоустройство в имота- УПИ I- 924 кв. 54, с. Голямо Враново, Обшина Сливо поле" ... 15/09/2016

Приложение към пазарно проучване по проект

Конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 30/08/2016

Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите ... 03/08/2016

Решение от извършване на EO на OПУО за периода 2014г.-2020г. ... 01/08/2016

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците 2014г.-2020г. ... 29/07/2016

Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща птицеферма в землището на с. Борисово"- КО И БО ИМПОРТ-ЕСКПОРТ ЕООД … 07/07/2016

Програма за опазване на околната среда 2014г.-2020г. ... 04/07/2016

 


Днес бе разпределена , приведена от дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет. Парите бяха на посочения параклис и джамии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среща на Областния управител с жителите на село Ряхово на 26.05.2016 г. от 16:00 часа

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016

 

                                                                                                                  


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.                                                                                                                  


Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.


 

СЪОБЩЕНИЯ                                               


Обявление ... 07/03/2017

Обявление ... 07/02/2017

Обявление ... 07/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 03/02/2017

Обявление ... 02/02/2017                    

Съобщение до: Радослав, Христомир и Татяна Илиеви ... 18/01/2017 

Обявление ... 11/10/2016

Обявление ... 13/09/2016

Обявление ... 12/08/2016

Обявление ... 10/08/2016

Обявление ... 08/08/2016

Обявление ... 08/08/2016

Обявление ... 28/07/2016

Обявление ... 28/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 27/07/2016

Обявление ... 20/06/2016

Обявление ... 16/06/2016

Обявление ... 16/06/2016

Обявление ... 15/06/2016

Обявление ... 09/06/2016

Обявление ... 20/05/2016

Обявление ... 16/05/2016

Съобщение до : Ася Севдалинова Иванова ... 14/05/2016

Съобщение до : Ремзие Юсеинова Алишева ... 14/05/2016

Съобщение до : Ахмед Яшаров Исуфов ... 14/05/2016

Обявление ... 05/05/2016

Съобщение до : Алисе Юнузова ... 14/04/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 14/04/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 14/04/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 14/04/2016

Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 14/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 13/04/2016

Обявление ... 28/03/2016

Съобщение до : Ренета Данаилова Алекова ... 10/03/2016

Обявление ... 19/02/2016

Обявление ... 08/02/2016

Обявление ... 28/01/2016

Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 27/01/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 22/01/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 22/01/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 22/01/2016

Съобщение до : Алисе Юнузова ... 22/01/2016

Обявление ... 22/01/2016

Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 05/01/2016

Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 05/01/2016

Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 05/01/2016

Съобщение до Алисе Юнузова ... 23/12/2015

Съобщение до Николай Стоев Петров ... 16/12/2015

Съобщение до Велизар Маринов Ясенов ... 16/12/2015

Съобщение до Иван Александров Иванов ... 26/10/2015

Съобщение до РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА АЛИШЕВА ... 20/10/2015

Съобщение до КЕМАЛ ХАСАНОВА ИСУФОВ ... 20/10/2015

Съобщение до КАДРИЕ ХАМДИЕВА ХАДЖИЮМЕРОВА ... 20/10/2015

Съобщение до ГЮЛЮМСЕР ИБРЯМОВА АЛИЕВА ... 20/10/2015

Съобщение до АМЕТ МЕТИНОВ ЧАВАЛИЕВ ... 20/10/2015

Съобщение до АХМЕД ЯШАРОВ ИСУФОВ ... 20/10/2015

Съобщение до АХМЕД МОХАМЕДОВ ХАДЖИЮМЕРОВ ... 20/10/2015

Обява до населението относно Екологична оценка ... 11/08/2015

Задание Екологична оценка ... 11/08/2015

Web design & SEO by Zashev