Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@ru-se.com
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 27.11.2017 г. (понеделник) от 13.30 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение вх.№721/01.11.2017 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ- Русе АД.

Докл.: Предс. на ОбС

2.Докладна записка вх.№735/20.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение- общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

5.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 27.11.2017 г. (понеделник) от 13.45 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№732/14.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№733/14.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на нормативи за разработване на бюджет 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№735/20.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение- общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

6.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност на 27.11.2017 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№722/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№723/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№724/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№725/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка вх.№726/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка вх.№727/01.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот(залесена територия)- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

7.Докладна записка вх.№734/14.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно делба на поземлен имот- публична общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№735/20.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

9.Докладна записка вх.№736/21.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на придаваема по улична регулация част към имот, находящ се в с.Борисово.

Докл.: Кмет на общината

10.Докладна записка вх.№737/21.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване право на строеж върху недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Стамболово.

Докл.: Кмет на общината

11.Докладна записка вх.№738/21.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на с.М.Враново.

Докл.: Кмет на общината

12.Докладна записка вх.№739/21.11.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

13.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

14.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение- общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

15.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev