Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд- Русе ... 25/09/2019 г.

 

 

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.55 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност,  Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 26.03.2020 г. (четвъртък) от 13.00 часа в залата на Младежки дом - Сливо поле, при следния 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№164/11.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прехвърляне на училищен автобус предоставен за ползване и стопанисване за превоз на ученици от ОУ „Иван Вазов, с.Голямо Враново с Решение № 326 – Протокол № 30/23.12.2009 г. от заседание на Общински съвет Сливо поле в право на собственост на община Сливо поле поради изтичане на десетгодишен срок на ползване на моторното превозно средство, считано към 23.07.2009 г.

Докл.: Кмет на общината

2. Докладна записка вх.№166/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, за здравни дейности.

Докл.: Кмет на общината

3. Докладна записка вх.№167/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно  решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

Докл.: Кмет на общината

4. Докладна записка вх.№172/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Стамболово.

  Докл.: Кмет на общината

5. Докладна записка вх.№173/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прекратяване чрез продажба на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Голямо Враново.

Докл.: Кмет на общината

6. Докладна записка вх.№174/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изразяване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на земеделски имот – пасище, представляващ публична общинска собственост.                      

Докл.: Кмет на общината

7. Докладна записка вх.№175/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изразяване на съгласие за кандидатстване по подмярка 8.1.от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

8. Докладна записка вх.№169/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината,относно издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-C01 от 07.05.2019г., изменение № BG06RDNP001-7.007-0066-C02 от 12.12.2019 г.  по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Докл.: Кмет на общината

9. Докладна записка вх.№171/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща получаване на авансово плащане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане  по Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-C01 от 07.05.2019г., изменение № BG06RDNP001-7.007-0066-C02 от 12.12.2019 г.  по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Докл.: Кмет на общината

10. Докладна записка вх.№178/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

    Предс. на ПК-я  по ФИР

11. Докладна записка вх.№179/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи  на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

12. Докладна записка вх.№180/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиране Инвестиционната програма на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

13. Докладна записка вх.№168/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно вземане на решение за приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2019-2020 г. (Приложение №1) на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2016-2020 година и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2020 и прогноза за 2021 г. (Приложение №2), приети на заседание на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в община Сливо поле с Протокол № 1 от 11.03.2020 г.

Докл.: Кмет на общината

14. Докладна записка вх.№170/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

15. Докладна записка вх.№181/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за 2019 г. по  изпълнението на Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле за периода 2016-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

16. Докладна записка вх.№182/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за 2019 г. по  изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле за периода 2014-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

17.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                                   2. Поради големия обем от документи, в деловодството на ОбС има допълнителни материали, които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

                - т.7 – скици и актове за общинска собственост;

                - т.14 – част от приложение №1;

                - т.15 – план за действие към подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците (в табличен вид);

                - т.16 – план за действие 2014-2020 (в табличен вид).

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 26.03.2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в залата на Младежки дом - Сливо поле, при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№164/11.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прехвърляне на училищен автобус предоставен за ползване и стопанисване за превоз на ученици от ОУ „Иван Вазов, с.Голямо Враново с Решение № 326 – Протокол № 30/23.12.2009 г. от заседание на Общински съвет Сливо поле в право на собственост на община Сливо поле поради изтичане на десетгодишен срок на ползване на моторното превозно средство, считано към 23.07.2009 г.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по  ОСЕКД

2. Докладна записка вх.№166/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, за здравни дейности.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД 

3. Докладна записка вх.№167/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно  решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД 

4. Докладна записка вх.№172/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Стамболово.

  Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД

5. Докладна записка вх.№173/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прекратяване чрез продажба на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в село Голямо Враново.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД

6. Докладна записка вх.№174/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изразяване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на земеделски имот – пасище, представляващ публична общинска собственост.                       

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7. Докладна записка вх.№175/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изразяване на съгласие за кандидатстване по подмярка 8.1.от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8. Докладна записка вх.№169/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината,относно издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-C01 от 07.05.2019г., изменение № BG06RDNP001-7.007-0066-C02 от 12.12.2019 г.  по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ФИР

9. Докладна записка вх.№171/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща получаване на авансово плащане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане  по Договор № BG06RDNP001-7.007-0066-C01 от 07.05.2019г., изменение № BG06RDNP001-7.007-0066-C02 от 12.12.2019 г.  по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ФИР

10. Докладна записка вх.№178/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

    Предс. на ПК-я  по ФИР

11. Докладна записка вх.№179/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи  на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

    Предс. на ПК-я по ФИР

12. Докладна записка вх.№180/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиране Инвестиционната програма на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

13. Докладна записка вх.№168/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно вземане на решение за приемане на Отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2019-2020 г. (Приложение №1) на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2016-2020 година и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2020 и прогноза за 2021 г. (Приложение №2), приети на заседание на Обществения съвет за социално подпомагане и услуги в община Сливо поле с Протокол № 1 от 11.03.2020 г.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ХД 

14. Докладна записка вх.№170/13.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ХД

15. Докладна записка вх.№181/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за 2019 г. по  изпълнението на Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле за периода 2016-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

    Предс. на ПК-я по ХД

16. Докладна записка вх.№182/17.03.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за 2019 г. по  изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле за периода 2014-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

    Предс. на ПК-я по ХД

17.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                                   2. Поради големия обем от документи, в деловодството на ОбС има допълнителни материали, които са на разположение на интересуващите се, по точките от дневния ред, както следва:

                - т.7 – скици и актове за общинска собственост;

                - т.14 – част от приложение №1;

                - т.15 – план за действие към подпрограма с мерки за предотвратяване образуването на отпадъците (в табличен вид);

                - т.16 – план за действие 2014-2020 (в табличен вид).

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev