Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет Сливо поле на 20.12.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Предложение вх.№278/05.12.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно програма за работата на Общински съвет Сливо поле за първото шестмесечие на 2019 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-ия

2.Информация вх.№279/10.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изпълнението и подготовката на проекти, по които общинската администрация работи през второто шестмесечие на 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

3.Докладна записка вх.№280/10.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот- частна общинска собственост (бивш шивашки цех в с.Ряхово).

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

4.Докладна записка вх.№281/10.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка за пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

5.Докладна записка вх.№283/10.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот- частна общинска собственост (зала за тренировки по борба в гр.Сливо поле).

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

6.Докладна записка вх.№285/13.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка на пътуващите учители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

7.Докладна записка вх.№286/17.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно кандидатстване на Сдружение „Клуб по водомоторен спорт – Ряхово“ с проектно предложение с работно наименование „Разнообразяване на туристическата инфраструктура чрез създаване на посетителски център  и туристически атракции свързани с р.Дунав“.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

8.Докладна записка вх.№287/17.12.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-ия

9.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev