Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 

 

 


 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност на 25.03.2019 г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№62/11.03.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация за оперативната обстановка на територията, обслужвана от РУ на МВР- Сливо поле по противодействие на престъпността през 2018 г.

Докл.: Предс. на ОбС                                      

2.Докладна записка вх.№71/14.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване за изработване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул.“Цар Борис І“ с улици “Люлин“ и „Весела“ в с.Ряхово за отводняване на общински терени застрашаващи жилищни домове от наводняване.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№72/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване за изработване на ПУП- ИПР на УПИ ІІІ-191 и УПИ VІІ-193 в новопроектирани УПИ ІІІ-191, УПИ VІІ-193 и УПИ VІІІ-399, кв.50, с.Кошарна.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№73/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване за изработване на ПУП-ПП/парцеларен план/ за техническа инфраструктура- външна водопроводна връзка за ПИ с идентификатор 67444.99.18 по КККР на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка вх.№74/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на част от поземлен имот (водоем) – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка вх.№75/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под аренда на част от поземлен имот – публична общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

 Докл.: Кмет на общината

7.Докладна записка вх.№77/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Сливо поле през 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№78/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – Русе през 2018 г. и даване на съгласие за преминаването им в управление на АВиК на обособена територия, обслужвана от същия оператор.

Докл.: Кмет на общината

9.Докладна записка вх.№79/19.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

 Докл.: Кмет на общината

10.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

11.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за насърчаване инвестициите с общинско значение на територията на Община Сливо поле и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Докл.: Кмет на общината

12.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските       съветници е задължително!

                                               2.  Приложенията по докладна записка т.8 са на разположение на интересуващите се в деловодството на ОбС!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 25.03.2019 г. (понеделник) от 14.30 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№62/11.03.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация за оперативната обстановка на територията, обслужвана от РУ на МВР- Сливо поле по противодействие на престъпността през 2018 г.

Докл.: Предс. на ОбС                                     

2.Докладна записка вх.№70/12.03.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД гр.Русе.

Докл.: Предс. на ОбС                                     

3.Докладна записка вх.№77/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Сливо поле през 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№78/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – Русе през 2018 г. и даване на съгласие за преминаването им в управление на АВиК на обособена територия, обслужвана от същия оператор.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за насърчаване инвестициите с общинско значение на територията на Община Сливо поле и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Докл.: Кмет на общината

7.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 25.03.2019 г. (понеделник) от 14.45 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№62/11.03.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация за оперативната обстановка на територията, обслужвана от РУ на МВР- Сливо поле по противодействие на престъпността през 2018 г.

Докл.: Предс. на ОбС                                     

2.Докладна записка вх.№76/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2018-2019 г. на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2016-2020 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за 2019 и прогноза за 2020 г.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№77/18.03.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Сливо поле през 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно проект на Наредба за насърчаване инвестициите с общинско значение на територията на Община Сливо поле и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Докл.: Кмет на общината

6.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1.  Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

Web design & SEO by Zashev