Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 


 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 28.05.2018 г. (понеделник) от 13.30 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№127/15.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№129/17.05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл.: Предс. на ОбС

3.Докладна записка вх.№133/17.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Програма за енергийна ефективност на Община Сливо поле за периода 2018-2023 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските       съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 28.05.2018 г. (понеделник) от 13.45 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№129/17.05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл.: Предс. на ОбС

2.Докладна записка вх.№133/17.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Програма за енергийна ефективност на Община Сливо поле за периода 2018-2023 г.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№138/21.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сливо поле за 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност на 28.05.2018 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№107-1/08.05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация за готовността на личния състав на РУ- Сливо поле за предотвратяване на кражби и посегателства към земеделската продукция през летния сезон на 2018 г.

Докл.: Предс. на ОбС

2.Докладна записка вх.№107-2/10.05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Сливо поле по време на летния пожароопасен сезон и жътвената кампания през 2018 г.

Докл.: Предс. на ОбС

3.Докладна записка вх.№122/11.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – ИПУР от ОТ 117 до ОТ 123 и ИПР за УПИ І-346 в кв.33 и І-545 в кв.32 и изменение на кв.32 и 33 с.Бръшлен.

Докл.: Кмет на общината

4.Предложение  вх.№128/21 .05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД гр.Русе.

Докл.: Предс. на ОбС

5.Докладна записка вх.№129/17.05.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докл.: Предс. на ОбС

6.Докладна записка вх.№133/17.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Програма за енергийна ефективност на Община Сливо поле за периода 2018-2023 г.

Докл.: Кмет на общината

7.Докладна записка вх.№134/18.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на поземлени имоти- публична общинска собственост с НТП- пасище, мера чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№135/18.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на поземлени имоти- публична общинска собственост с НТП- пасище, мера чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

9.Докладна записка вх.№136/18.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот (залесена територия-широколистна гора) – частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

10.Докладна записка вх.№137/18.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изменения и допълнения на Решение №395/26.04.2018 г.

Докл.: Кмет на общината

11.Докладна записка вх.№139/21.05.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Малко Враново.

Докл.: Кмет на общината

12.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Малко Враново (бивше училище).

Докл.: Кмет на общината

13.Други.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските   съветници е задължително!

                               2. По т.6 с цялата Програма за енергийна ефективност (80 стр.) можете да се запознаете в сайта на общината (както е записано в докладната записка) и в деловодството на ОбС - на хартиен носител.

                               3. По т.11 приложенията към докладната записка са на разположение в деловодството на ОбС!

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

Web design & SEO by Zashev