Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@ru-se.com
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле, което ще се проведе на 30.03.2017 г. (четвъртък)  от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле  при следния

 

    ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:  

 

1.Докладна записка вх.№490/10.03.2017 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация от началника на РУ- Сливо поле за оперативната обстановка на територията обслужвана от РУ- Сливо поле по противодействие на престъпността през 2016 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Н-к на РУ- Сл.поле

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№502/14.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на организационна структура на общинската администрация.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№507/17.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Сливо поле през 2016 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№508/17.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на промяна в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги- делегирани от държавата дейности и на актуализирана Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2016-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№509/17.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за действие за 2016-2017 г. и Годишен план за действие за 2017-2018 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2016-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№499/07.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно инвестиционно намерение на Община Сливо поле за разширение на общински паркинг в остров между ОК 148, ОК 346, ОК 347 и ОК 348, и ремонт на асфалтирана площадка пред автобусна спирка (кв.59) гр.Сливо поле.

            Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

7.Докладна записка вх.№501/14.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно решение за безвъзмездно предоставяне за ползване на поземлени имоти- частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№503/14.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Докладна записка вх.№505/16.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ИПУР, ИПР и ПЗ за улици от ОТ 202а до 223а и от ОТ 202б до 223б; на кв.128 и кв.134 гр.Сливо поле- за УПИ от №I до №III, №IX до №XVI, кв.128; за УПИ от №I до №VIII, кв.134 по регулационния план на гр.Сливо поле за застрояване с жилищни сгради- ниско жилищно застрояване до 10м.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

10.Докладна записка вх.№506/17.03.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване на ПУП-ПЗ за оранжерии(застрояване в земеделски земи) за ПИ 011022 по КВС на землището на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

11.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

КРАСИМИР СИМЕОНОВ

Зам.-председател на ОбС – Сливо поле

 

 

Web design & SEO by Zashev