Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд- Русе ... 25/09/2019 г.

 

 

 

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                 във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 30.07.2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка  вх.№306/14.07.2020 г. от Илиян Иванов - председател на Общински съвет – Сливо поле, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сливо поле за периода 01.01.2020– 30.06.2020 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по  ХД

2. Докладна записка вх.№307/14.07.2020 г. от Пенка Петкова - председател на Постоянната комисия по хуманитарни дейности относно: Информации за дейността на средищните училища за учебната 2019/2020 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ХД   

3. Докладна записка вх.№308/14.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Актуализирането на средищните училища в общината за учебната 2020 – 2021 година.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

4. Докладна записка  вх.№309/15.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Продажба на имот –частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна, община Сливо поле, обл. Русе.

 Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

5. Докладна записка  вх.№312/16.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Информация за изпълнението и подготовката на проекти предложения.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

6. Докладна записка  вх.№313/16.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Решение за прехвърляне на „Домашен социален патронаж“-село Бръшлен към „Домашен социален патронаж“-село Бабово

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ФИР

7. Докладна записка вх.№315/17.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Решение за даване на съгласие Община Сливо поле да кандидатства с проектно предложение по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени“, поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост и съгласие за партньорство.

Докл.:Кмет на общината  

Предс. на ПК-я по ФИР

8. Докладна записка вх.№316/17.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Разрешаване за изработване на ПУП –ПП / парцеларен план/ за водопроводно и ел. захранване на ПИ с индентификатор 05517.16.375, с. Борисово, местност „Чаира“ , Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

9. Докладна записка вх.№317/17.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Русе, което ще се проведе на 31.07.2020 г. /петък /или  на  дата в рамките на следващия календарен месец.

 Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОС

10. Докладна записка вх.№318/17.07.2020 г. от В.Атанасов – кмет на общината, относно:   Отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет, касаещи общинската администрация за първото полугодие на 2020 г.

Докл.:Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ХД

11. Предложение с вх.№ 299*1/ 27.07.2020 г., от В. Джамбазов -председател на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие относно: Изграждане на „Площадка за спортни   игри и забавления “ в село Бръшлен.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я по ФИР

12. Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:   1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                       

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev