Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност на 22.07.2019 г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№174/28.06.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№180/03.07.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2019 г.

Докл.: Предс.на ОбС

3.Докладна записка вх.№184/12.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под аренда на поземлени имоти или части от тях- публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№185/15.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет, касаещи общинската администрация за първото полугодие на 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка вх.№186/15.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изменение на Решение №339/30.11.2017 г.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка вх.№187/15.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно  извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК- Русе.

Докл.: Кмет на общината

7.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                               2.   Към т.3 в деловодството на ОбС има допълнителни материали, които са на разположение на интересуващите се!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.49, ал.2 и чл.52 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 22.07.2019 г. (понеделник) от 14.15 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№179/03.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиране на средищните училища в общината за учебната 2019/2020 г.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№180/03.07.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2019 г.

Докл.: Предс.на ОбС

3.Докладна записка вх.№182/10.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Сливо поле като Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№183/11.07.2019 г. от Е.Мехмед- председател на ПК-я по хуманитарни дейности, относно информации за дейността на средищните училища за учебната 2018/2019 г.

Докл.: Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№185/15.07.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет, касаещи общинската администрация за първото полугодие на 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

6.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev