Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@ru-se.com
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 21.09.2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№656/24.08.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№659/30.08.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на актив от капитала на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД гр.Кубрат и предоставянето му за управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД гр.Русе.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№660/30.08.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване на ПУП- ПЗ за оранжерии и складово-обслужваща сграда за ПИ 059058 по КВС на землището на гр.Сливо поле като част от Комплексен инвестиционен проект.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№661/30.08.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване на ПУП- ПЗ за оранжерии и складово-обслужваща сграда за ПИ 059059 по КВС на землището на гр.Сливо поле като част от Комплексен инвестиционен проект.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№664/05.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно доклад за резултатите от извършена междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливо поле за периода 01.01.2014 – 31.12.2016 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№665/05.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.; Актуализирана програма за реализация на ОПР Сливо поле за периода 2014 – 2020 г. от 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

7.Докладна записка вх.№666/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване на изработването на ПУП – ИПЗ за УПИ І-243, кв.58, гр.Сливо поле – обновление на парк „Градска градина“.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№667/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – План за регулация на кв.90, гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Докладна записка вх.№669/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на право на ползване върху част от поземлен имот (пасище, мера) - публична общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

10.Докладна записка вх.№670/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот (залесена територия) - частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

11.Докладна записка вх.№671/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот (залесена територия) - публична общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

12.Докладна записка вх.№672/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот (залесена територия) - публична общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

13.Докладна записка вх.№673/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Сливо поле към 30.06.2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

14.Докладна записка вх.№674/11.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи за 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

15.Докладна записка вх.№676/12.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от поземлен имот (залесена територия) - частна общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

16.Докладна записка вх.№677/12.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка за пътуващите служители.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

17.Докладна записка вх.№678/13.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на поземлен имот- публична общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

18.Докладна записка вх.№679/13.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под аренда на поземлени имоти в горски територии- публична и частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

19.Докладна записка вх.№683/15.09.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно подаване на проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

20.Докладна записка вх.№685/18.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле за учебната 2017/2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

21.Докладна записка вх.№686/18.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно формиране на  паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Ряхово през учебната 2017/2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

22.Докладна записка вх.№687/18.09.2017 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените разходни стандарти - за училища на територията на общината с паралелки под норматива за минимален брой ученици в паралелка през учебната 2017/2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

23.Други.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

 

 

КРАСИМИР СИМЕОНОВ

Зам.-председател на ОбС – Сливо поле

 

За Председател на ОбС – Сливо поле

(съгл.Заповед №675/11.09.2017г.)

 

Web design & SEO by Zashev