Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд- Русе ... 25/09/2019 г.

 

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 30.01.2020 г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

1.Предложение вх.№102/17.01.2020 г. от И.Иванов- председател на ОбС, относно допълнително възнаграждение на кмета на Община Сливо поле.

         Докл.: Предс. наОбС

     Предс. на ПК-я по ФИР

2.Предложение вх.№103/17.01.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълнително възнаграждение на кметове на кметства и кметски наместници.

         Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ФИР

3.Докладна записка вх.№95/14.01.2020  г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на общински анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на общината, стратегически цели и необходими дейности в областта на подкрепата, в изпълнение изискванията на чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ХД

4.Докладна записка вх.№97/15.01.2020  г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на план-сметка за планираните средства по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2020 год. на територията на Община Сливо поле.

  Докл.: Кмет на общината

     Предс. на ПК-я по ФИР

5.Предложение вх.№100/16.01.2020 г. от И.Иванов- председател на ОбС, относно приемане на  Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2020 год.

         Докл.: Предс. наОбС

     Предс. на ПК-я по ХД

6.Докладна записка вх.№101/16.01.2020 г. от И.Иванов- председател на ОбС, относно актуализиране състава на Областен съвет за намаляване  на риска от бедствия на област Русе.

                                                                                                                                                                               Докл.: Предс. наОбС

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

7.Докладна записка вх.№104/17.01.2020 г. от В.Атанасов-  кмет на общината, относно   приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020 година на Община Сливо поле.

  Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

8.Докладна записка вх.№105/17.01.2020 г. от В.Атанасов-  кмет на общината, относно одобряване на ПУП- ПП /парцеларен план/ за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул.“Цар Борис І“ с улица „Люлин“ и „Весела“ в с. Ряхово за отводняване на общински терени застрашаващи жилищни домове от наводняване.

  Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

9.Докладна записка вх.№106/17.01.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване  за изработване на ПУП- ПП /парцеларен план/ за външно ел. захранване кабел 20 kV за трансформаторен пост с.Борисово.

    Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я по ОСЕКД

10.Докладна записка  вх.№108/20.01.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно  свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – град Русе, което ще се проведе на 27.02.2020 г.

                  Докл.: Кмет на общината

                                                                                                                                              Предс. на ПК-я по ФИР

11.Докладна записка вх.№109/21.01.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на бюджeта на община Сливо поле за 2020 г.

       Докл.: Кмет на общината

                                                                                                                             Предс. на ПК-я по ФИР

12.Докладна записка вх.№110/21.01.2020 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно издаване на запис на заповед от община Сливо поле в полза на ДФ „Земеделие“, обзпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-58 от 25.07.2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Стратегия за ВОМР на МИГ Тутракан – Сливо поле“.

      Докл.: Кмет на общината

                                                                                                                                                                Предс. на ПК-я по ФИР

13.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1.Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev