Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 и чл.52 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност, Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 23.07.2018 г. (понеделник) в заседателната зала на Община Сливо поле, както следва:

 

І част: от 13.30 часа – СЪВМЕСТНО трите комисии:

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№131/17.05.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2018г.

Докл.: Кмет на общината

2.Предложение вх.№163/16.07.2018г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе.

Докл.: Предс. на ОбС

3.Докладна записка вх.№166/04.07.2018г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2018г.

Докл.: Предс. на ОбС

4.Докладна записка вх.№171/11.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализирана програма за управление на отпадъците за периода 2018/2020г.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка вх.№172/11.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2018г.

Докл.: Кмет на общината

6. Предложение вх.№176/16.07.2018г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно допълнително възнаграждение на кмета на общината.

Докл.: Предс. на ОбС

7.Предложение вх.№177/17.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълнително възнаграждение на кметовете на кметства и кметския наместник.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№178/17.07.2018г.  от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2018г.

Докл.: Кмет на общината

9.Докладна записка вх.№179/17.07.2018г.  от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2018г.

Докл.: Кмет на общината

10.Докладна записка вх.№181/17.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнението на решенията на ОбС за първото полугодие на 2018г.

Докл.: Кмет на общината

11.Други.

 

 

ІІ част: от 14.00 часа – ПК-я по общинска собственост (САМОСТОЯТЕЛНО):

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№122/17.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ИПУР от ОТ 117 до ОТ 123 и ИПР за УПИ І-346 в кв.33 и І-545 в кв.32 и изменение на кв.32 и кв.33 с.Бръшлен.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№180/17.07.2018г.  от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на поземлени имоти- публична общинска собственост с НТП- пасище, мера, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

3.Други.

 

 

ІІІ част: от 14.20 часа – ПК-я по хуманитарни дейности (САМОСТОЯТЕЛНО):

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№170/10.07.2018г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиране на средищните училища в общината за учебната 2018/2019г.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№173/11.07.2018г. от Е.Мехмед- председател на ПК-я по хуманитарни дейности, относно информации за дейността на средищните училища за учебната 2017/2018г.

Докл.: Предс. на ПК-я

3.Други.

 

 

КРАСИМИР СИМЕОНОВ /п/

Зам.-председател на ОбС – Сливо поле

За Председател на ОбС – Сливо поле

(съгл.Заповед №174/16.07.2018г.)

 

 

Web design & SEO by Zashev