Search

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                     

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

Решение №46/09.08.2019 г. на Административен съд - Русе ... 25/09/2019 г.

Решение №54/31.10.2019г. на Административен съд - Русе ... 18/08/2020 г.

Решение №27/27.07.2020г. на Административен съд - Русе ... 24/08/2020 г.

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.55 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам съвместно заседание на Постоянната комисия по общинска собственост, екология и комунална дейност,  Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 13.00 часа в залата на Младежки дом - Сливо поле, при следния 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Докладна записка вх.№390/07.10.2020 г. от М.Чиликов–Зам.кмет на общината, относно: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сливо поле за периода 2020-2022г.

Докл.:Зам.- кмет на общината

2. Докладна записка вх.№391/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно: Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Проект „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Докл.:Зам. - кмет на общината

3. Информация вх.№392/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно: Готовността на Община Сливо поле за работа при зимни условия през настоящия оперативен зимен сезон 2020 - 2021 г.

Докл.:Зам. - кмет на общината

4.  Докладна записка  вх.№393/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно:  Актуализиране на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

 Докл.:Зам.- кмет на общината

 5. Докладна записка  вх.№394/19.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно:  Допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

 Докл.:Зам. - кмет на общината

6. Докладна записка  вх.№395/20.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. кмет на общината относно:   Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост,  находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам.- кмет на общината

7. Докладна записка вх.№396/20.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в  село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам.- кмет на общината

8. Докладна записка вх.№397/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам. - кмет на общината

9. Докладна записка вх.№398/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот (пасище) – публична общинска собственост.

Докл.:Зам. - кмет на общината

10. Докладна записка вх.№399/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 86026.66.2, местност „Орта Бурун“ на с. Юделник, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Зам. - кмет на общината

11. Докладна записка вх.№400/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 68713.33.8, местност „АША КОРУ“ на с. Стамболово, Община Сливо поле,  Област Русе.

Докл.:Зам. -кмет на общината

12. Докладна записка вх.№401/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. -кмет на общината относно: Промени в плана за капиталови разходи на Община Сливо поле за 2020 г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

13. Докладна записка вх.№402/22.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. -кмет на общината относно: Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2020 г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

14. Други

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                              2. Уважаеми Общински съветници, на 29.10.2020 г. (четвъртък) преди съвместно заседание на Постоянните комисии, ще Ви бъде предоставено Предложението относно:

  • „Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията  и  дейността на Общински съвет- Сливо поле, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската  администрация.“

 

 

ИЛИЯН ИВАНОВ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

                                               

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                 във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 29.10.2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа  в залата на Младежки дом - Сливо поле, при следния 

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1. Докладна записка вх.№390/07.10.2020 г. от М.Чиликов–Зам.кмет на общината, относно: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сливо поле за периода 2020-2022г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

2. Докладна записка вх.№391/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно: Одобряване на допълнително споразумение към Споразумение между Община Русе и община Сливо поле по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  в Община Русе и Община Сливо поле“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

3. Информация вх.№392/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно: Готовността на Община Сливо поле за работа при зимни условия през настоящия оперативен зимен сезон 2020 - 2021 г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

4.  Докладна записка  вх.№393/16.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.-кмет на общината относно:  Актуализиране на състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

Докл.:Зам.- кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

5. Докладна записка  вх.№394/19.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно:  Допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

6. Докладна записка  вх.№395/20.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. кмет на общината относно:   Продажба без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам.- кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

7. Докладна записка вх.№396/20.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в  село Стамболово, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

8. Докладна записка вх.№397/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

9. Докладна записка вх.№398/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. кмет на общината относно: Изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот (пасище) – публична общинска собственост.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

10. Докладна записка вх.№399/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 86026.66.2, местност „Орта Бурун“ на с. Юделник, Община Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

11. Докладна записка вх.№400/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам.- кмет на общината относно: Разрешаване за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ на ПИ с идентификатор 68713.33.8, местност „АША КОРУ“ на с. Стамболово, Община  Сливо поле, Област Русе.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

12. Докладна записка вх.№401/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. -кмет на общината относно: Промени в плана за капиталови разходи на Община  Сливо поле за 2020 г.

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

13. Докладна записка вх.№402/21.10.2020г. от М.Чиликов– Зам. -кмет на общината относно: Промени в Плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2020 г.         

Докл.:Зам. -кмет на общината

Пред. на Постоянни к-ии

14.  Други.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:  1.   Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                       

 

 

 ИЛИЯН ИВАНОВ  /п/

 Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev