Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет Сливо поле на 28.09.2018 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Предложение вх.№214/04.09.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев“ АД.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№216/13.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ„Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово за учебната 2018/2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№217/13.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените разходни стандарти - за училища на територията на общината с паралелки под норматива за минимален брой ученици в паралелка през учебната 2018/2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№218/14.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Бръшлен.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Информация вх.№219/14.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на Община Сливо поле към 30.06.2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№221/17.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

7.Докладна записка вх.№225/18.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с.М.Враново.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№226/19.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно издаване на запис на заповед, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 39 243,37 лева  за обезпечаване на 50% от заявения размер на авансово плащане по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/22.01.2016 год. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР“ със срок за предявяване за плащане до 30.06.2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

КРАСИМИР СИМЕОНОВ /п/

Зам.-председател на ОбС – Сливо поле

За Председател на ОбС – Сливо поле

(съгл.Заповед №224/18.09.2018г.)

 

 

 

 

Web design & SEO by Zashev