Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

 


  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле на 22.02.2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№27/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в с.Черешово.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№28/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№29/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№30/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№31/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№32/07.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Общински план за действие 2018/2020 г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012/2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

7.Докладна записка вх.№34/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№35/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Докладна записка вх.№36/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под аренда на поземлени имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

10.Докладна записка вх.№37/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под аренда на поземлени имоти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

11.Докладна записка вх.№38/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно определяне на земеделски имоти(пасища, мери) – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

12.Докладна записка вх.№39/09.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

13.Докладна записка вх.№41/13.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет, касаещи общинската администрация за второто полугодие на 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

14.Докладна записка вх.№42/13.02.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на съвета за периода 01.07.-31.12.2017 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

15.Информация вх.№43/13.02.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно разходваните средства, разчетени по бюджета на общината за издръжка на ОбС към 31.12.2017 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

16.Предложение вх.№49/15.02.2018 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно редовно общо събрание на Асоциацията по ВиК- Русе.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

17.Докладна записка вх.№55/19.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Наредба за изменение на Наредба №2 за базисните(начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение- общинска собственост.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

18.Докладна записка вх.№56/19.02.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Правилника за организацията, устройството и дейността на ОП „Комунални дейности“ гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

19.Докладна записка вх.№57/19.02.2018 г. от М.Чиликов- зам.-кмет на общината, определен да изпълнява функциите на кмет, съгласно Заповед №РД-09-112/15.02.2018 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

20.Докладна записка вх.№58/19.02.2018 г. от М.Чиликов- зам.-кмет на общината, определен да изпълнява функциите на кмет, относно приемане на активи, финансирани от „ВиК“ ООД – град Русе през 2017 год. и даване на съгласие за преминаването им в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от същия оператор.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

21.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските  съветници е задължително!

 

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

 

Web design & SEO by Zashev