Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет Сливо поле на 25.10.2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№227/25.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№229/28.09.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Информация вх.№233/10.10.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно готовността на Община Сливо поле за работа при зимни условия и набелязване на мерки за нормалното функциониране през настоящия оперативен зимен сезон 2018-2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№235/11.10.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Актуализирана програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5. Докладна записка вх.№237/16.10.2018 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно издаване на запис на заповед от Община Сливо поле в полза на МТСП във връзка с удължаване срока на проектите по схема BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ до края на 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№239/19.10.2018 г. от А.Петкова- председател на ПК по ЗПКОНПИ, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сливо поле.

Предс. на ПК-я

7.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev