Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 и чл.52 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседания на Постоянни комисии при Общински съвет Сливо поле на 27.05.2019 г.(понеделник) в заседателната зала на Община Сливо поле, както следва:

 

 

І част: ПК-я по общинска собственост (САМОСТОЯТЕЛНО) от 13.30 часа:

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№134/14.05.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отдаване под наем на поземлени имоти- публична общинска собственост (земеделски земи), чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Докл.: Кмет на общината

 

ІІ част: СЪВМЕСТНО заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност,  Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие и Постоянната комисия по хуманитарни дейности от 13.40 часа:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№118/09.05.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация от В.Иванов- началник на РУ – Сливо поле за готовността на личния състав за предотвратяване на кражби и посегателства към земеделската продукция през летния сезон на 2019 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Началник на РУ

2.Докладна записка вх.№130/13.05.2019 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно информация от гл.инспектор инж.Кр.Цветанов- началник на РСПБЗН – Сливо поле за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Сливо поле  по време на летния пожароопасен сезон и жътвената кампания през 2019 г.

Докл.: Предс. на ОбС

Началник на РСПБЗН

3.Докладна записка вх.№131/14.05.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№132/14.05.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Сливо поле към 31.12.2018 г.

Докл.: Кмет на общината

5.Докладна записка вх.№133/14.05.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разработване на Общински план за защита при бедствия.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка от В.Атанасов- кмет на общината, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе

Докл.: Кмет на общината

7.Други.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                                    2. Планът за защита при бедствия (55 стр.) е на разположение на интересуващите се в деловодството на ОбС!

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

Web design & SEO by Zashev