Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@slivopole.bg
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

Решение №11/ 04.04.2018 г. на Административен съд - Русе ... 23/04/2018 г.

 

 

 

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

П О К А Н А

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет Сливо поле на 19.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

 

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№210/26.08.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№217/04.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно формиране на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Ряхово за учебната 2019/2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№218/04.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените разходни стандарти- за училища на територията на общината с паралелки под норматива за минимален брой ученици в паралелка през учебната 2019/2020 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№219/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно  информация за изпълнението на бюджета на Община Сливо поле към 30.06.2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№220/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№221/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

7.Докладна записка вх.№222/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – ИПР на УПИ VІІ общ. за преотреждане в УПИ VІІ-1859 – „за озеленяване и детска площадка“, кв.40, с.Ряхово.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№223/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – ПП/парцеларен план/ за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка за ПИ с идентификатор 67444.99.18 по КККР на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Докладна записка вх.№224/09.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – ПП/парцеларен план/ за външен водопровод и ПЗ/план за застрояване/ за ПИ с идентификатор 67444.57.21 по КККР на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

10.Докладна записка вх.№228/11.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно награждаване на Милен Маринов- състезател по водомоторен спорт, председател на УС на „Клуб по водомоторен спорт- Ряхово“.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

11.Докладна записка вх.№229/12.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълване списъка на пътуващите учители в Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

12.Докладна записка вх.№231/16.09.2019 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи на Община Сливо поле за 2019 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

13.Други.

   

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1.       Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                              

СИНАН ВЕЙСАЛ /п/

Председател на ОбС – Сливо поле

Web design & SEO by Zashev