Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"

ЗА КОНТАКТИ:

Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе 
тел.: 08131 2117 
факс: 08131 2876 
e-mail:  slivopole@ru-se.com
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле- 
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015


                                                                                                                

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.

Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по общинска собственост и комунална дейност на 24.07.2017 г. (понеделник) от 13.30 часа в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка вх.№596/29.06.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изработването на ПУП- План за регулация на кв.90, гр.Сливо поле.

                Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№608/10.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти- публична общинска собственост, с начин на трайно ползване- пасище, мера, за индивидуално ползване през стопанската 2017/2018г.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№613/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно изработването на  ПУП – ПЗ за промяна предназначението на съществуваща сграда „Склад за селскостопанска техника“ в „Магазин за промишлени стоки и сервиз за смяна на гуми“ и промяна предназначението на земята на площадка – част от имота, с площ 1460 кв.м. в имот № 085043,  местност „ДО ШОСЕТО“, в землището на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

4.Докладна записка вх.№614/17.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2017г.

Докл.: Предс. на ОбС

5.Докладна записка вх.№616/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет- Сливо поле за първото полугодие на 2017г., касаещи общинска администрация.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка вх.№617/17.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно препотвърждаване и преизбиране за свой представител в СНЦ „МИГ Тутракан- Сливо поле“.

Докл.: Предс. на ОбС

7.Докладна записка вх.№619/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП- ПЗ за 31 бр.оранжерии, складово-обслужваща сграда и водовземно съоръжение в ПИ 011022 по КВС на землището на гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№620/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на с.М.Враново.

Докл.: Кмет на общината

9.Докладна записка вх.№621/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба на придаваема по улична регулация част към имот, находящ се в гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

10.Докладна записка вх.№622/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване право на строеж върху недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с.М.Враново.

Докл.: Кмет на общината

11.Докладна записка вх.№623/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване право на строеж върху недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в с.М.Враново.

Докл.: Кмет на общината

12.Докладна записка вх.№626/18.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно прекратяване на съсобственост по отношение на сграда, находяща се в с.Г.Враново.

Докл.: Кмет на общината

13.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:        1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                               2. Поради големия обем, приложенията към докладна записка т.8 са на разположение на интересуващите се в деловодството на ОбС!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

                На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие на 24.07.2017 г. (понеделник) от 14.15 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение вх.№598/03.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Русе.

Докл.: Предс. на ОбС

2.Докладна записка вх.№610/13.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

3.Докладна записка вх.№614/17.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2017г.

Докл.: Предс. на ОбС

4.Докладна записка вх.№615/17.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за разходвани средства, разчетени по бюджета на общината за издръжка на ОбС към 30.06.2017г.

Докл.: Предс. на ОбС

5.Докладна записка вх.№616/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет- Сливо поле за първото полугодие на 2017г., касаещи общинска администрация.

Докл.: Кмет на общината

6.Докладна записка вх.№618/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Тутракан и Сливо поле (за периода 2017/2023г.), разработвана от МИГ Тутракан-Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

7.Докладна записка вх.№624/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за бюджета на Община Сливо поле и плана за капиталови разходи за 2017г.

Докл.: Кмет на общината

8.Докладна записка вх.№625/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно определяне възнаграждение на кметски наместник с.Черешово.

Докл.: Кмет на общината

9.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

П О К А Н А

 

                На основание чл.49, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по хуманитарни дейности на 24.07.2017 г. (понеделник) от 14.45 часа  в заседателната зала на Община Сливо поле при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Докладна записка вх.№607/10.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализирането на средищните училища в общината за учебната 2017/2018г.

Докл.: Кмет на общината

2.Докладна записка вх.№609/14.07.2017г. от Е.Мехмед- председател на Постоянната комисия по хуманитарни дейности, относно информации за дейности на средищните училища за учебната 2016/2017г.

                                               Докл.: Предс. на ПК-ия

3.Докладна записка вх.№614/17.07.2017г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2017г.

Докл.: Предс. на ОбС

4.Докладна записка вх.№616/17.07.2017г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на взетите решения от Общински съвет- Сливо поле за първото полугодие на 2017г., касаещи общинска администрация.

Докл.: Кмет на общината

5.Други.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:       1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле

 

Web design & SEO by Zashev