Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Общинска собственост и устройство на територията

ОБА 2 Административно-технически услуги Общинска собственост

ОБА 3 Административно-технически услуги Устройство на територията

ОБА 5 Административни услуги Контрол по строителството

ОБА 6 Административни услуги Кадастър

ОБА 7 Административни услуги Реклама

 

Искане за екзекутивна документация

Искане за съгласуване/одобряване на инвестиционен проект

Искане за съгласуване/одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж

Искане за одобряване на подробен устройствен план

Искане за изработване на подробен устройствен план

Искане за издаване на разрешение за строеж

Искане за регистриране на строеж от ІV категория

Искане за регистриране на строеж от V категория

Искане за издаване на скица

Искане за издаване на удостоверение по чл.54a, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Искане за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Искане за издаване на виза

Удостоверение за липса на собственост

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за заповедна книга

Заявление за регистрация на технически паспорт

Web design & SEO by Zashev