Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Наредби

ДЕЙСТВАЩИ НАРЕДБИ


Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост

Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост

НАРЕДБА № 4 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО И ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО И ЧИСТОТАТА

Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с общинско имущество /еоод, еад/, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции

Наредба №7 за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле

Наредба № 8 за устройство на територията на Община Сливо поле

Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле

Наредба № 12 цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сливо поле

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 28/07/2016

Наредба за управление на общинските пътища

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сливо поле

Наредба за символиката на Община Сливо поле

Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сливо поле

Наредба № 15 за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Сливо поле

Наредба №16 за за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле

Наредба № 17 за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле

НАРЕДБА № 18 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле ... 14/06/2016

Н А Р Е Д Б А № 20 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле

Н А Р Е Д Б А № 21 за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини на територията на Община Сливо поле​

Н А Р Е Д Б А №22 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле ... 12/05/2017 г.

 

ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ


ОТМЕНЕНА: Наредба № 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

ОТМЕНЕНА: Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Сливо поле

ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи от Общински поземлен фонд в Община Сливо поле

ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Сливо поле

Web design & SEO by Zashev