Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

Избори 2017 г.

 

Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

 

 

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Сливо поле ... 31/01/2017 г.

Заповед за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Сливо поле ... 31/01/2017 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПУБЛИКУВАНЕ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. ... 08/02/2017 г.

Съобщение за провеждане на консултации за съставите на СИК- Сливо поле за изборите за народни представители на 26.03.2017 г. ... 09/02/2017 г.​

Заповед за поставяне на агитационни материали във връзка с произвежането на изборите за Народно събрание на 26.03.2017г. ... 16/02/2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Сливо поле уведомява, че до 11.03.2017 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Oбразец ,или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Сливо поле slivopole@ru-se.com по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11.03.2017 г. включително.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 18.03.2017 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес,  и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в деловодството на Общината и в кметствата по населените места всеки или да се изпратят на e-mail адрес slivopole@ru-se.com  работен ден от 08.00 до 12,00 ч и от 13,00 до 16,30 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – тел. 08131/27-55 .

Съобщение на МВР ... 09/03/2017

Съобщение за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК- Сливо поле за изборите за народни представители на 26.03.2017 г. и относно секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ... 11/03/2017​

Заповед за образуване на 1 (един) брой секция за гласуване с подвижна избирателна кутия ... 13/03/2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. ... 15/03/2017

Web design & SEO by Zashev