Search
logo
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

официален сайт

ЦДГ "Пролет" - с.Малко Враново

Заповед за провеждане на процедура ... 30/09/2019 г.

Обявление за набиране на предложения ... 30/09/2019 г.

Заповед за определяне на спечелил процедурата ... 10/10/2019 г.

 


ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА “ ПРОЛЕТ “ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 /2018 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в системата на предучилищното образование – Детска градина „ Пролет „ с. Малко Враново

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ ПРОЛЕТ „ С. МАЛКО ВРАНОВО И ФИЛИАЛИ В С. ГОЛЯМО ВРАНОВО И С. СТАМБОЛОВО за учебната 2017 / 2018 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ДГ  ” ПРОЛЕТ ” С. МАЛКО ВРАНОВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

Плана за дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване на колектива в ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за периода 2016 – 2018 година.

Плана за инструктаж за обучението на членовете на работната група в ДГ “ Пролет “ с. Малко Враново за периода 2016 – 2018 година.

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н за дейността на комисията по самооценяване за учебната 2016 -  2017 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за учебната 2017 / 2018 година

С Е Д М И Ч Н О   Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е ЗА   УЧЕБНАТА   2017 / 2018 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ДГ „ Пролет „ с. Малко Враново и филиалите в с. Голямо Враново и с. Стамболово за периода 2016 / 2020 година

 

Web design & SEO by Zashev